KISA ÜRÜN BİLGİSİ

 

1.    BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI 

       LEVOSOL 30mg/5ml Şurup

         

           2.          KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

                      

                                               Etkin madde:

Levodropropizin                           6.0 mg/ml

 

Yardımcı maddeler:

Sakkaroz                                       350.0 mg/ml

Metil parahidroksi benzoat      0.7573 mg/ml

Propil parahidroksi benzoat     0.3417 mg/ml

 

Yardımcı maddeler için 6.1’e bakınız.

 

              3.    FARMASÖTİK FORM           

                   Şurup

 Renksiz-hafif sarı renkli, berrak çözelti

                            

           4.    KLİNİK ÖZELLİKLER

 

4.1.         Terapötik endikasyonlar

                   Çeşitli nedenlere bağlı kuru öksürüğün (nonprodüktif öksürük) semptomatik         tedavisinde endikedir.

 

4.2.         Pozoloji  ve uygulama şekli

 

                    Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Erişkinlerde:

Günde 3 kez ve en az 6’şar saat ara ile 10 ml (60 mg) şurup (2 ölçek) uygulanır.

 

Çocuklarda:

2 yaşından büyük çocuklarda kullanılır.

3 eşit doza bölünerek en az 6’şar saat ara ile semptomların şiddetine göre günde kilogram başına 3-6 mg uygulanır.

 

10-20 kg arasındaki hastalarda günde 3 defa 3 ml (ölçekteki 3 ml çizgisine kadar)

20-30 kg arasındaki hastalarda günde 3 defa 5 ml (tam dolu 1 ölçek)

30 kg’ın üstündeki hastalarda günde 3 defa 10 ml (tam dolu 2 ölçek)

şeklinde uygulanır.

 

İlaç; maksimum 7 günlük tedavi dönemini aşmamak kaydı ile, öksürük kaybolana kadar ya da bir doktorun tavsiyesine göre alınmalıdır. Eğer semptomlar bu dönem içinde kaybolmazsa ilacın kullanımına geçici olarak ara verilmeli ve bir doktora danışılmalıdır.

 

 

                                     Uygulama şekli:

Sadece ağızdan kullanım içindir.

İlacın besinlerle birlikte alınmasının emilim üzerinde herhangi bir etkisi olduğu yönünde bir bilgi olmamakla beraber, ilacın yemeklerden bir süre önce veya sonra alınması önerilir.

Ölçek kaşığı vasıtasıyla kullanılabilir.

 

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

 

Böbrek / Karaciğer yetmezliği: Ciddi böbrek ve karaciğer yetmezliği vakalarında; fayda-risk oranı göz önüne alınarak kullanılmalıdır.

 

Pediyatrik popülasyon: LEVOSOL pediyatrik hastalarda Pozoloji kısmında belirtildiği gibi uygulanmalıdır. 2 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

 

Geriyatrik popülasyon: LEVOSOL dozu yaşlı hastalarda dikkatle saptanmalıdır.

 

4.3.  Kontrendikasyonlar

İlaca karşı bilinen veya şüphelenilen aşırı duyarlılık vakalarında, gebelik ve emzirme dönemlerinde, ağır karaciğer yetmezliği olan kişilerde, Kartagener sendromu veya siliyer diskinezi gibi mukosiliyer temizlik mekanizmasında azalma olan vakalarda kontrendikedir.

 

4.4.  Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Ciddi böbrek yetmezliği vakalarında; fayda-risk oranı göz önüne alınarak kullanılmalıdır. Öksürük ilaçları semptomatik tedavi sağlarlar ve altta yatan patolojinin tedavisi sağlanıncaya kadar ve/veya tetikleyici neden tespit edilinceye kadar kullanılmalıdır.

10 ml şurup, 3,5g sakkaroz içerir. Nadir kalıtımsal fruktoz intoleransı, glukoz-galaktoz malabsorpsiyon veya sükraz-izomaltaz yetmezliği problemi olan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir.

LEVOSOL’ün içeriğinde bulunan metil parahidroksi benzoat ve propil parahidroksi benzoat muhtemelen gecikmiş alerjik reaksiyonlara sebebiyet verebilir. Dinleyin

Fonetik olarak okuyun

 

Sözlük - Ayrıntılı sözlüğü görüntüle

 

4.5.  Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Her ne kadar klinik çalışmalar süresince benzodiazepinler ile bir etkileşim gözlenmemişse de, özellikle sedatif ilaç alan duyarlı hastalarda kullanırken dikkatli olunması gerekir.

 

   

 

4.6.  Gebelik ve laktasyon

 

        Genel tavsiye       

        Gebelik kategorisi, D’dir.

     

       Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Levodropropizinin gebelik ve/veya fetus/yeni doğan üzerinde zararlı farmakolojik etkileri bulunmaktadır.  Bu nedenle çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınların bu ilacı kullanmamaları, etkili bir doğum kontrol yöntemi uygulamaları gerekmektedir.

        

         Gebelik dönemi

Levodropropizin plasenta bariyerini geçer. İnsanda fetus üzerinde zararlı tesiri olduğu kanıtlanmıştır, bu nedenle hamilelerde kullanılmamalıdır.

 

         Laktasyon dönemi

Levodropropizin anne sütüne geçer. Bu nedenle emziren annelerde kullanılmamalıdır.

 

         Üreme yeteneği/Fertilite 

Peri-natal ve post–natal çalışmalara ek olarak yapılan fertilite çalışmalarında, herhangi bir spesifik toksik etki gözlenmemiştir.

 

4.7.   Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Araç ve makine kullanımı üzerine yapılmış herhangi bir çalışma bulunmamakla birlikte, uyku haline neden olabileceği için (Bkz: bölüm 4.8) araç ve makine kullanımı sırasında çok dikkatli olunmalıdır.

 

            4.8.  İstenmeyen etkiler

İlaca bağlı olduğu kabul edilen advers reaksiyonlar aşağıda listelenmiştir:

 

Sıklıklar su şekilde tanımlanır: Çok yaygın (≥ 1/10); yaygın (≥ 1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (≥ 1/1.000 ila < 1/100); seyrek (≥ 1/10.000 ila < 1/1.000); çok seyrek (< 1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

 

Bağışıklık sistemi bozuklukları

Çok seyrek: Aşırı duyarlık reaksiyonu.

 

Sinir sistemi bozuklukları

Çok seyrek: Yorgunluk-asteni, halsizlik, uyuşukluk, baş ağrısı, vertigo, tremor, parestezi.

 

Kardiyovasküler bozukluklar

Çok seyrek: Çarpıntı, taşikardi, hipotansiyon.

 

Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıklar

Çok seyrek: Dispne, öksürük, solunum yollarında ödem.

 

Gastrointestinal bozukluklar

Çok seyrek: Bulantı, kusma, midede yanma ve ağrı, dispepsi, diyare. 2 vakada glosit ve aftöz rapor edilmiştir.

 

Psikiyatrik bozukluklar

Çok seyrek: Asabiyet, uyku hali, benlik kaybı

 

Deri ve deri-altı doku bozuklukları

Çok seyrek: Alerjik deri döküntüleri, ürtiker, eritem, ekzantem, kaşıntı, anjiyoödem.

 

 

4.9.  Doz aşımı ve tedavisi

240 mg’a kadar tek doz ya da 8 gün boyunca günde 3 kez 120 mg’lık doz uygulamasından sonra ciddi herhangi bir yan etki gözlenmemiştir.

Levodropropizin ile aşırı dozaj vakası bildirilmemiştir. Fakat olası bir doz aşımı durumunda hafif, geçici bir taşikardi olabilir. Bir aşırı doz vakası ile karşılaşılması halinde zehirlenmeye karşı alınacak tedbirler: gastrik lavaj, aktif kömür verilmesi, parenteral sıvı tedavisinin başlatılması gibidir. Spesifik antidotu mevcut değildir.

 

 

5.         FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

 

5.1.  Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grubu: Öksürük Baskılayıcı Diğer İlaçlar

ATC kodu: R05DB27

 

Levodropropizinin öksürük kesici etkisi (antitussif) trakeobronşiyal seviyede, periferik tiptedir.

C fibrilleri üzerinde inhibitör etki gösterir, nöropeptid salınımını inhibe eder.

 

5.2.  Farmakokinetik özellikler

 

Genel özellikler   

Emilim:

Oral alımdan sonra biyoyararlılık %75’den yüksek olarak bulunmuştur. Plazma proteinlerine bağlanma oranı düşüktür(%11-14).

 

Dağılım:

Levodropropizin insanlarda oral alımdan sonra hızla emilmekte ve vücutta hızla dağılmaktadır.

 

Biyotransformasyon:

Levodropropizin’in karaciğerde yada başka bir vücut bölgesinde belirgin biçimde metabolize edildiği hakkında veri bulunmamaktadır.

 

Eliminasyon:

Levodropropizinin plazma eliminasyon yarı ömrü yaklaşık 1-2 saattir. Vücuttan başlıca idrar yolu ile atılır. Etken maddenin vücuttan atılımı hem değişmemiş hem de konjuge veya serbest levodropropizin ve konjuge p-hidroksilevodropropizin metabolitleri şeklindedir. 48 saat içinde bu madde ve metabolitlerinin üriner atılımı verilen dozun yaklaşık % 35’i kadardır. Tekrarlayan doz çalışmalarının sonuçları ise 8 günlük bir tedavinin (günde 3 doz) ilacın atılma özelliklerini değiştirmediğini ve buna bağlı olarak vücutta birikme veya metabolik otoindüksiyondan söz edilemeyeceğini göstermiştir.

 

 

5.3.  Klinik öncesi güvenlilik verileri

Akut oral toksisite rat, fare ve Guinea pig’de sırasıyla 886.5 mg/kg, 1287 mg/kg, 2492 mg/kg’dır. Guinea pig’lerde terapötik indeks LD50/ED50 oranı şeklinde hesaplanmış olup oral kullanımdan sonra, uygulanan öksürük indüksiyonuna bağlı olarak 16-53 arasındadır. Tekrarlanan oral uygulamaları takiben toksisite testleri 24 mg/kg/gün’ün toksik etki göstermeyen doz olduğunu ortaya koymuştur.

 

 

      6.           FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1.  Yardımcı maddelerin listesi

Sakkaroz

Metil parahidroksi benzoat

Propil parahidroksi benzoat

Sodyum hidroksit

Sitrik asit monohidrat

Kiraz aroması

Saf su

                 

              6.2. Geçimsizlikler

                   Bildirilmemiştir.

 

6.3.  Raf ömrü

        24 ay

 

6.4.  Saklamaya yönelik özel tedbirler

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında, ışıktan koruyarak saklayınız.

 

 

6.5.  Ambalajın niteliği ve içeriği

150 ml’lik kahverengi renkli cam şişede, 5ml’lik kaşığı ve Kullanma Talimatı ile birlikte karton kutuda sunulur.

 

      6.6       . Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olarak imha edilmelidir.

 

            7.           RUHSAT SAHİBİ 

                    Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.

                    Bağlarbaşı, Gazi Cad. No : 40 Üsküdar / İSTANBUL

                    Tel. : 0216 492 57 08  

                    Faks : 0216 334 78 88

 

            8.         RUHSAT NUMARASI(LARI)

             241/34

 9.        İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ 

                  İlk ruhsat tarihi: 12.03.2012

                  Ruhsat yenileme tarihi: -

10.   KÜB’ün YENİLENME TARİHİ

-

 

 

                 

 

KULLANMA TALİMATI

 

LEVOSOL 30 mg/5 ml Şurup

Ağızdan alınır.

 

·        Etkin madde: 1 ml’de 6 mg levodropropizin içerir.

·        Yardımcı maddeler: Sakkaroz, metil parahidroksi benzoat, propil parahidroksi benzoat, sodyum hidroksit, sitrik asit monohidrat, kiraz aroması ve saf su.

 

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 

·         Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

·         Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

·         Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

·         Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

·         Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.  

 

 

Bu Kullanma Talimatında:

 

1.  LEVOSOL nedir ve ne için kullanılır?

2.  LEVOSOL’ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3.  LEVOSOL nasıl kullanılır?

4.  Olası yan etkiler nelerdir?

5.  LEVOSOL’ün saklanması

 

Başlıkları yer almaktadır.

 

1.  LEVOSOL nedir ve ne için kullanılır?

 

LEVOSOL,150 ml’lik şişede, 5 ml’lik işaretli ölçek ile beraber sunulan şuruptur.

LEVOSOL, etkin madde olarak levodropropizin içerir.

Çeşitli nedenlere bağlı kuru öksürüğün (balgamsız öksürük) giderilmesinde kullanılır.

 

2.  LEVOSOL’ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

      

LEVOSOL’ü  aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

  • Levodropropizine veya LEVOSOL’ün bileşenlerine karşı alerjiniz varsa,
  • Hamileyseniz ya da emziriyorsanız,
  • Ağır karaciğer bozukluğunuz varsa,

·         Balgam çıkarmakta zorlanıyorsanız

 

 

 

 

LEVOSOL’ü aşağıdaki durumlarda  DİKKATLİ KULLANINIZ

 

  • Ciddi böbrek yetmezliğiniz var ise hekiminize danışmadan LEVOSOL’ü kullanmayınız.
  • Diyabetiniz (şeker hastalığınız) var ise, hekiminize danışmadan LEVOSOL’ü kullanmayınız.

Öksürük ilaçları altta yatan hastalığın tedavisi sağlanıncaya kadar ve/veya öksürüğü tetikleyici neden tespit edilinceye kadar kullanılmalıdır.

 

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

 

LEVOSOL’ün yiyecek ve içecek ile kullanılması 

 

LEVOSOL’ün besinlerle birlikte alınmasının emilim üzerinde herhangi bir etkisi olduğu

yönünde bir bilgi olmamakla beraber, ilacın yemeklerden bir süre önce veya sonra alınması

önerilir.

 

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

LEVOSOL plasenta bariyerini geçtiği için bebeğinize zarar verebilir, bu nedenle

kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

LEVOSOL anne sütüne geçer, bu nedenle emzirirken kullanmayınız.

 

Araç ve makine kullanımı

 

Uyku haline neden olabileceği için araç veya herhangi bir makine kullanırken çok dikkatli

olmalısınız.

 

LEVOSOL’ün içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

 

Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız

(dayanıksızlığınız) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa

geçiniz.

Alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.

 

 

 

 

 

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

 

Her ne kadar klinik çalışmalar süresince benzodiazepinler (sakinleştirici uyku ilaçları) ile levodropropizin arasında bir etkileşim gözlenmemişse de, özellikle sedatif (sakinleştirici) ilaç alan duyarlı hastalarda kullanırken dikkatli olunması gerekir. 

 

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

 

3. LEVOSOL nasıl kullanılır?

 

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

 

Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde belirtilen dozlarda kullanınız.

LEVOSOL erişkinlerde günde 3 kez ve en az 6’sar saat ara ile 10 ml (60 mg) şurup (2 ölçek) şeklinde uygulanır.

İlaç; maksimum 7 günlük tedavi dönemini aşmamak kaydı ile, öksürük kaybolana kadar yada

bir doktorun tavsiyesine göre alınmalıdır. Eğer belirtiler bu dönem içinde kaybolmazsa ilacın

kullanımına geçici olarak ara verilmeli ve bir doktora danışılmalıdır.

 

Uygulama yolu ve metodu:

 

LEVOSOL’ün besinlerle birlikte alınmasının emilim üzerinde herhangi bir etkisi olduğu

yönünde bir bilgi olmamakla beraber, ilacın yemeklerden bir süre önce veya sonra alınması

önerilir.

LEVOSOL sadece ağızdan kullanım içindir.

Ölçek kaşığı kullanılarak şurup içilir.

 

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

 

2 yaşından büyük çocuklarda kullanılır.

 

3 eşit doza bölünerek en az 6’şar saat ara ile semptomların şiddetine göre günde kilogram    başına 3-6 mg şeklinde uygulanır.

10-20 kg arasındaki çocuklara günde 3 defa 3 ml (ölçekteki 3 ml çizgisine kadar)

20-30 kg arasındaki çocuklara günde 3 defa 5 ml (tam dolu 1 ölçek)

30 kg’ın üstündeki çocuklara günde 3 defa 10 ml (tam dolu 2 ölçek) şeklinde uygulanır.

 

Yaşlılarda kullanımı:

 

LEVOSOL dozu yaşlı hastalarda dikkatle saptanmalıdır.

 

 

 

 

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği

 

Ciddi böbrek ve karaciğer yetmezliği vakalarında; fayda-risk oranı göz önüne alınarak kullanılmalıdır.

 

Eğer LEVOSOL’ün etkisinin çok güçlü ya da çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise  doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

 

 

   Kullanmanız gerekenden fazla LEVOSOL kullandıysanız :

 

LEVOSOL’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. 

 

LEVOSOL’ü kullanmayı unutursanız:

   

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

 

  LEVOSOL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

 

Bulunmamaktadır.

 

4.  Olası yan etkiler nelerdir?

 

Tüm ilaçlar gibi, LEVOSOL’ün içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler  olabilir.

 

Aşağıdakilerden biri olursa LEVOSOL kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz  

Soluk almada zorluk, yüz, dudak, dil veya boğazda şişme, ani kan basıncı düşmesi, yaygın ve şiddetli kızarıklık, kaşıntı, ürtiker (kurdeşen) 

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin LEVOSOL’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. 

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür. 

 

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

·         Bulantı-kusma

·         Hazımsızlık

·         Midede yanma hissi

·         İshal

·         Dil iltihabı, ağız yaraları

·         Halsizlik-Yorgunluk-Uyuşukluk

·         Titreme

·         Baş ağrısı

·         Baş dönmesi

·         Çarpıntı

  • Kalp atımının hızlanması

·         Asabiyet, uyku hali, benlik kaybı

 

   Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.  

 

 

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz

  • Alerjik deri reaksiyonları (kızarıklık, kaşıntı). 

Bunlar LEVOSOL’ün hafif yan etkileridir.

 

   Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız   doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

 

5.  LEVOSOL’ün saklanması :

 

LEVOSOL’ü çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında  saklayınız.

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında, ışıktan koruyarak saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra LEVOSOL’ü kullanmayınız.

 

Ruhsat sahibi : KOÇAK FARMA İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.

   Bağlarbaşı, Gazi Cad., No:40  Üsküdar / İstanbul

 

İmal yeri         : KOÇAK FARMA İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.

                         Organize Sanayi Bölgesi Çerkezköy / Tekirdağ

                         

 

Bu kullanma talimatı 12/03/2012 tarihinde onaylanmıştır.